!!!

!!!

...


Σ. . ō͓

...

!!!
...

!!!
? , ?

...

!!!
,

...

, , .
?
, , .
.
, . . 
.
, ? ?
...  
? è , , , , , ?
, .

...